EP 01 นักเขียนที่แท้ทำงานอย่างไร

ชวนคุยถึงความหมายของการเขียน การหมุดจิตหมุดใจไว้กับการเขียน การเพียรซ้ำอย่างบากบั่นราวกรรมกรเพื่อมุ่งหมายสู่การเป็นนักเขียนตัวจริง

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close