ชวน “คุณตาหมอ” มองตัวละครเด็กๆ ในนิทานของชินสุเกะ โยชิทาเกะ

Amarin Kids ชวนนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ พูดคุยถึงตัวละครเด็กๆ ในนิทานชุด “Thinking Skills ฉลาดคิดรอบด้าน” ของชินสุเกะ โยชิทาเกะ

“Man’s search for Meaning ชีวิตไม่ไร้ความหมาย” เรื่องราวสะเทือนอารมณ์ บริบทประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 และการหาความหมายของชีวิต

บันทึกเสวนา “Man’s search for Meaning ชีวิตไม่ไร้ความหมาย” มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 โดย อ.ดร.ภาณุ ตรัยเวช จากเพจ Our History: เรื่อง เล่า เรา โลก และคุณวีรพร นิติประภา นักเขียนดับเบิลซีไรต์

“Ways of Seeing” เสพงานศิลปะรูปแบบต่างๆ ผ่านรูปแบบสื่อที่เปลี่ยนไปในแต่ละยุคสมัย

บันทึกเสวนา “มองไม่ได้แปลว่าเห็น” มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27 โดยคุณนักรบ มูลมานัส ศิลปินและนักเขียนอิสระ และคุณสิริมา ไชยปรีชาวิทย์ นักจัดการงานสร้างสรรค์แห่งเพจ Ground Control

Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close