EP 03 ประวัติศาสตร์เลือด มนุษย์กับจุดเริ่มต้นของกาแฟ

กาแฟ เปรียบได้ดั่งอาวุธสำคัญที่ช่วยผ่านพ้นวันด้วยความสดชื่นของใครหลายคน แต่น้อยคนนักจะรู้ว่า เจ้าเครื่องดื่มสีเข้มนี้มีที่มาอย่างไร และมันถูกย้อมด้วยประวัติศาสตร์สีเลือด การค้าทาส การกดขี่แรงงานควบคู่ไปด้วย

อาทิตย์ละเรื่อง Podcast สัปดาห์นี้เล่าเรื่องประวัติศาสตร์เลือด มนุษย์กับจุดเริ่มต้นของกาแฟ ตั้งแต่ฝรั่งเศส โปรตุเกส เฟรนช์เกียนา ถึงบราซิล ก่อนกระจายไปทั่วโลก กลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจที่ประชาชนค่อนโลกขาดไม่ได้

จากหนังสือ : COFFEE BAG PACKER กาแฟเดินทาง
Host : อาทิตย์ ธรรมชาติ

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close