EP.1 บทนำสำนักพิมพ์

บทนำของสำนักพิมพ์ที่เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนา EF ในเด็ก และคำตอบของคุณหมอประเสริฐที่ว่า เพราะอะไรเด็กคนหนึ่งจึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคน

เสริมสร้าง EF และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ลูกน้อยด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ได้ผล จากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจวิธีเลี้ยงลูกเพื่อให้มี Executive Function หรือ EF และความรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF
เขียนโดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์ AMARIN KIDS
อ่านโดย กอบพร ถิรเจริญสกุล

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close