ไขคำตอบ
เพราะอะไรเด็กสองบ้านถึงต่างกัน? EF เกี่ยวข้องกับการสร้างตัวตนอย่างไร?
เรียนรู้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่ และกระบวนการสร้างตัวตนของเด็ก

เสริมสร้าง EF และทักษะศตวรรษที่ 21 ให้ลูกน้อยด้วยวิธีง่าย ๆ ที่ได้ผล จากนายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ จิตแพทย์ผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ตลอดชีวิตการทำงาน เพื่อให้พ่อแม่เข้าใจวิธีเลี้ยงลูกเพื่อให้มี Executive Function หรือ EF และความรู้เรื่องทักษะศตวรรษที่ 21

เลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF
เขียนโดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
สำนักพิมพ์ AMARIN KIDS
อ่านโดย กอบพร ถิรเจริญสกุล

สงวนลิขสิทธิ์โดยบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน

Like
Close
Copyright © 2022
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Close