Unique Selling Point ท่าไม้ตายที่งัดมาใช้ทีไรก็ชนะทุกครั้ง !

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมักต้องการเพียงแค่ “ท่าไม้ตาย” ท่าเดียวเท่านั้นในการยึดครองเบอร์ 1-2-3 ในตลาดอย่างยั่งยืน นักการตลาดเรียกท่าไม้ตายนี้ว่า “Unique Selling Point”  หรือจุดขายเฉพาะ ซึ่งเป็นจุดขายแท้จริงของธุรกิจที่ใครก็ยากจะเลียนแบบและตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าได้อย่างแท้จริง ลองเพิ่ม Unique Selling Point ท่าไม้ตายที่งัดมาใช้ทีไรก็ชนะทุกครั้ง ! เข้าไปในธุรกิจของคุณ แล้วลองค้นหาจุดขายเฉพาะตัวนั้นเพื่อสร้างความแตกต่างในใจผู้บริโภค เพียงเท่านี้ธุรกิจของคุณจะเติบโตได้มากขึ้น Unique Selling Point ท่าไม้ตายที่งัดมาใช้ทีไรก็ชนะทุกครั้ง ! …