ความปลอดภัยของเด็กคือความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ใหญ่

ทุกสถานที่ล้วนมีความเสี่ยง
และจะยิ่งเสี่ยงมากขึ้นหากสถานที่นั้น
ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายสำหรับเด็ก